Cydlynydd Gwaith dros Dro


Rydych yma: Cyrsiau > Cydlynydd Gwaith dros Dro

Mae’r cwrs deuddydd hwn wedi’i ddylunio i gynorthwyo’r rheiny ar y safle sydd â chyfrifoldeb dros reoli pob math o waith dros dro. Mae hefyd wedi’i ddylunio i roi hyder i uwch reolwyr a’r rheiny sy’n ymwneud â chontractwyr, i gyrraedd safon asesedig o wybodaeth.

Trosolwg

Mae gan y cwrs gefnogaeth nifer o sefydliadau: Y Fforwm Gwaith dros Dro, CECA, UKCG, HSE, FMB ac FMB. Mae cefnogaeth y sefydliadau hyn yn golygu bod modd trosglwyddo’r cwrs o fewn y diwydiant.

Mae’r cwrs yn pwysleisio drwyddo draw bwysigrwydd cyfathrebu, cydlynu, cydweithredu a chymhwysedd (y '4C'), rheoli risgiau, diogelwch a pherthnasau busnes.

Mae’r cwrs yn caniatáu i’r Goruchwyliwr Gwaith Dros Dro (TWS):

  • ddeall yr angen am Gydlynydd Gwaith Dros Dro a’i ddyletswyddau
  • deall rôl eraill
  • bod â gwybodaeth a dealltwriaeth fanwl o BS5975 mewn perthynas â’r rôl hon.

Mae gwaith dros dro fel arfer yn hanfodol i ddiogelwch ac i fusnes ac mae angen ei gydlynu’n ofalus. Un ffordd dderbyniol o gyflawni hyn yw trwy fabwysiadu'r broses reoli a amlinellir yn BS5975 sy'n cyflwyno’r Cydlynydd Gwaith Dros Dro fel ffigwr allweddol. Mae'r cwrs hwn yn esbonio'r rôl a'r cyd-destun rheoli cyffredinol y mae'n eistedd ynddo. Gall risg uchel ddigwydd ar safleoedd bach yn ogystal â rhai mwy, felly mae deall hanfodion rheoli risg diogelwch yn dda, fel yr amlinellir yn BS5975, yn berthnasol i brosiectau o bob maint.

Nid yw'r cwrs hwn yn gwrs ymwybyddiaeth o waith dros dro. Mae’n ymwneud â'r broses o gydlynu gwaith dros dro yn unig, a fynegir yn gyffredin trwy rôl y Cydlynydd Gwaith Dros Dro. Nid yw presenoldeb yn rhoi cymhwysedd fel Cydlynydd Gwaith Dros Dro; daw hyn o gymysgedd o addysg, hyfforddiant a phrofiad a dylid ei farnu gan unigolyn profiadol priodol, y cyfeirir ato fel arfer fel yr Unigolyn Dynodedig. Mae hyfforddiant yn cael ei ystyried yn elfen hanfodol o gymhwysedd Cydlynydd Gwaith Dros Dro.

Mae’r dystysgrif ar gyfer y cwrs hwn yn ddilys am 5 mlynedd. I barhau i fod wedi’ch ardystio yn y maes hwn, bydd angen i chi ail-gymryd y cwrs cyn y dyddiad dod i ben.